Facebook icon
Twitter icon
LinkedIn icon

Privacybeleid

 

TOEPASSINGSGEBIED

Het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (hierna EWI) hecht veel belang aan de privacy en bescherming van persoonsgegevens. EWI wilt dan ook transparant zijn over de redenen waarom ze persoonsgegevens verzamelt en wat er mee gedaan wordt. Bovendien wilt EWI duidelijk zijn omtrent de rechten van de betrokkenen met betrekking tot de verwerking van hun persoonsgegevens. EWI raadt dan ook aan deze privacyverklaring goed door te nemen en bij vragen contact op te nemen met EWI.

Deze privacyverklaring beschrijft de verwerking van persoonsgegevens door EWI op de  website van het Wetenschapsinformatienetwerk (WIN). Onder persoonsgegevens wordt verstaan, overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (afgekort AVG)[1]  en de Belgische Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens: “iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatienummer of van één of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.” Voor de WIN-website verwerkt EWI enkel persoonsgegevens die afkomstig zijn van de betrokkenen zelf. De betrokkenen van wie er ter zake persoonsgegevens verzameld worden, zijn bezoekers (niet-leden) van de website en leden van het WIN. Enkel mensen met een betrokkenheid inzake wetenschapscommunicatie kunnen verzoeken lid te worden van het WIN.

Deze privacyverklaring werd opgesteld en wordt up-to-date gehouden in overeenstemming met de bepalingen en vereisten van de AVG. Dit wilt zeggen dat EWI persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met de principes voor verwerking zoals omschreven in de AVG. Deze verklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd op een manier die overeenkomt met de AVG. Over dergelijke wijzingen zal u tijdig en op toepasselijke wijze worden geïnformeerd.

VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING

Deze verklaring beschrijft de verwerking van persoonsgegevens door het Departement EWI, Koning Albert II laan 35, 1030 Brussel, België, die voor de verwerkingen van persoonsgegevens in het kader van WIN optreedt als verantwoordelijke voor de verwerking. EWI heeft ook een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld (hierna DPO), die  gecontacteerd kan worden op dpo@ewi.vlaanderen.be bij vragen over de verwerking en bescherming van persoonsgegevens door EWI.

DOELEINDEN VAN DE VERWERKING

Het Wetenschapsinformatienetwerk (WIN) is een netwerk van personen en organisaties die actief zijn binnen Vlaanderen op het vlak van het populariseren van en communiceren over wetenschap, techniek en technologische innovatie. Bij het uitbouwen en onderhouden van dit netwerk verzamelt EWI bepaalde persoonsgegevens van u ter realisatie van volgende doeleinden:

 • Wanneer u lid wordt van het WIN, verzamelen wij uw naam en voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, functie binnen een organisatie en naam van de organisatie en tenslotte aanhef zodat u deel kan uitmaken van het WIN. Eens u lid bent, kunt u onder meer interessante nieuwsberichten posten, relevante publicaties delen, activiteiten en projecten bekendmaken en vacatures van uw organisatie delen. Uw naam en voornaam, functie telefoonnummer en e-mailadres zullen dan ook vrijelijk te consulteren zijn door andere leden en bezoekers van de website aangezien het Wetenschapsinformatienetwerk tot doel heeft om met elkaar in contact te treden, te consulteren en te netwerken. Aanhef vragen we opdat u op een correcte manier aangesproken kunt worden. Iedereen kan de website vrij bezoeken zonder persoonsgegevens te moeten opgeven. Echter enkel leden van het WIN kunnen actief inhoud zoals hierboven omschreven, publiceren.
 • Wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, gebruiken we uw e-mailadres zodat wij onze nieuwsbrief naar het juiste emailadres kunnen sturen.
 • Wanneer u zich inschrijft voor één van de WIN-momenten die EWI organiseert en waarvoor u via de nieuwsbrief uitgenodigd kunt worden, verzamelen wij uw naam en voornaam, e-mailadres, organisatie en eventuele dieetwensen zodat wij u op de deelnemerslijst kunnen zetten, de juiste lunch/ diner kunnen voorzien indien van toepassing en u op de hoogte kunnen houden omtrent de details van het evenement.
 • Wanneer u wenst te reageren op een vacature binnen EWI inzake wetenschapscommunicatie, verzamelen wij uw naam en voornaam en e-mailadres en telefoonnummer om u op de hoogte te houden van het verdere verloop van de oproep.
 • Wanneer u een vraag of een klacht heeft over het WIN, verzamelen wij uw naam en voornaam, e-mailadres en telefoonnummer om uw vraag of klacht te kunnen beantwoorden.
 • EWI verzamelt enkel die persoonsgegevens die ze effectief nodig heeft ter realisatie van de bovenvermelde doelstellingen.

OP BASIS VAN WELKE VERWERKINGSGROND WORDEN DEZE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT?

De verwerking van persoonsgegevens door EWI  beperkt zich tot wat noodzakelijk is voor de realisatie van bovenvermelde doeleinden. De verwerking van persoonsgegevens op de WIN website is gerechtvaardigd door de aanwezigheid van één van volgende verwerkingsgronden:

 • De verwerking van persoonsgegevens is nodig voor de uitvoering van overeenkomsten tussen de  structurele partners wetenschapscommunicatie van EWI en EWI zelf. Uit deze overeenkomsten volgt dat de betrokken partner zich lid maakt van het WIN. De organisatie zal hierbij vertegenwoordigd worden door een natuurlijke persoon van wie er bijgevolg persoonsgegevens verwerkt kunnen worden.
 • De betrokkene heeft toestemming gegeven voor het verwerken van persoonsgegevens voor een welbepaald doeleinde; Dit is het geval voor het ontvangen van de nieuwsbrief, voor de betrokkenen die zich lid hebben gemaakt van het WIN, voor betrokkenen die een klacht of vraag indienen, voor zij die wensen deel te nemen aan één van de WIN-momenten en tenslotte voor betrokkenen die wensen te reageren op een op de WIN-website gepubliceerde vacature van EWI inzake wetenschapscommunicatie.

ONTVANGERS VAN DE PERSOONSGEGEVENS

Om bepaalde van de hierboven vermelde doeleinden te kunnen realiseren, geeft EWI uw persoonsgegevens door of zijn ze zichtbaar voor volgende categorieën van ontvangers:

 • Verschillende sociale media kanalen: WIN-leden kunnen zelf per post/ publicatie aangeven om dit op hun eigen sociale media te plaatsen. Hiervoor is EWI niet verantwoordelijk. EWI kan echter wel bepaalde posts op het WIN ook plaatsen op haar eigen sociale media kanalen (genaamd Richting Morgen). Hierbij wordt er wel enkel een link geplaatst die terug verwijst naar het WIN zonder dat de persoonsgegevens van degene die het publiceerde op het WIN, zichtbaar zijn. Echter als WIN-leden persoonsgegevens in hun posts plaatsen op het WIN, is het mogelijk dat deze ook verschijnen op de sociale media van EWI.
 • Uit in Vlaanderen: WIN-leden kunnen zelf per post/ publicatie aangeven om deze ook op Uit in Vlaanderen te publiceren.
 • Tool van een externe partner voor het opstellen en uitsturen van de nieuwsbrief.
 • Het hostingbedrijf dat de website draaiende houdt.

Wanneer deze ontvangers van de persoonsgegevens, optreden als verwerker voor EWI, worden de vereiste contractuele afspraken afgesloten met deze partners, in overeenstemming met de AVG.

BEWAARTERMIJN

EWI zorgt ervoor dat de gegevens op een veilige manier bewaard blijven en dat ze niet langer bijgehouden worden dan nodig om de vermelde doeleinden te bereiken. De bewaartermijnen van de gegevens hangen dus af van het doel waarvoor ze zijn verzameld. Als u wilt dat EWI uw persoonsgegevens niet langer bijhoudt of als u graag meer informatie wilt over de bewaartermijnen die EWI hanteert, kunt u hiervoor contact opnemen met EWI. Hoe u dit precies moet doen, kan u lezen onder CONTACT in deze verklaring.

BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS

EWI erkent diens verantwoordelijkheid om voor de informatie die betrokkenen aan EWI toevertrouwen een gepast beveiligingsniveau te voorzien. EWI heeft dan ook verschillende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, bekendmaking, wijziging of vernietiging. Op organisatorisch vlak worden onder meer maatregelen met betrekking tot beperkte toegang tot en monitoring van de gebouwen, systemen en bestanden geïmplementeerd. Ook technische maatregelen waaronder firewalls, bescherming door middel van persoonlijke wachtwoorden en verificatie, alsmede verificatievereisten voor toegang tot persoonsgegevens op een ‘need-to-know’-basis worden voorzien.

Ook van partijen die ten behoeve van EWI persoonsgegevens verwerken (verwerkers genaamd) verwacht EWI dat zij een gepast beveiligingsniveau kunnen garanderen wanneer ze persoonsgegevens ten behoeve van EWI verwerken. EWI legt deze verplichtingen met al diens verwerkers contractueel vast.

RECHTEN VAN DE BETROKKENE

U heeft het recht op inzage in de persoonsgegevens die EWI van u verwerkt.

U bent ook gerechtigd om gegevens die niet meer accuraat of onvolledig zijn, te laten wijzigen of aanvullen.

Daarnaast kan u ook bezwaar maken tegen een bepaalde verwerking van uw persoonsgegevens, vragen om een beperking van de verwerking, verzoeken om uw persoonsgegevens te laten wissen of vragen om overdracht van uw persoonsgegevens. Let wel op, in bepaalde gevallen is een verwerking van de persoonsgegevens noodzakelijk of om contractuele verplichtingen te kunnen realiseren. Het naleven van deze verplichtingen heeft dan voorrang op uw rechten.

Voor de verwerkingen van persoonsgegevens waarvoor u uw toestemming gegeven hebt, geldt dat u deze toestemming te allen tijde opnieuw kan intrekken. Let wel, deze intrekking zal geen afbreuk kunnen doen aan de verwerkingen die voorheen plaatsvonden op basis van de door u gegeven toestemming.

COOKIEBELEID

Wat zijn cookies?

Deze website maakt gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine bestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer of mobiel toestel en enkel door deze website gelezen kunnen worden. Cookies worden gebruikt om websites beter en efficiënter te laten werken. De cookies herkennen uw toestel aan de hand van een uniek identificatienummer wanneer je terugkeert naar de website en verzamelen informatie over uw surfgedrag op de website. Deze gegevens worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden.

Bepaalde cookies kunnen ook worden geplaatst door een derde partij, bijvoorbeeld Google Analytics om het gebruik van de website te meten (dit zijn zogenaamde cookies van derden) met als doel analyses te maken en de website te verbeteren (bijvoorbeeld gebruiksvriendelijker te maken). Als u wilt dat dergelijke cookies niet op uw computer worden geplaatst, kunt u de instellingen van uw browser dienovereenkomstig wijzigen.

Er zijn verschillende types cookies, te onderscheiden naargelang hun doeleinden:

 1. Essentiële of strikt noodzakelijke cookies: Deze cookies zijn essentieel om de website te laten functioneren en kunnen niet worden uitgeschakeld in onze systemen.
 2. Niet-essentiële cookies: Deze cookies zijn op zich niet noodzakelijk voor het functioneren van de website, maar zorgen ervoor dat we een geoptimaliseerde en gepersonaliseerde website kunnen aanbieden. Er zijn verschillende types te onderscheiden:
 3. Functionele cookies: deze cookies houden uw voorkeuren bij en onthouden als u als eens eerder op de website bent geweest.
 4. Performance cookies: Aan de hand van deze cookies kunnen we bezoeken en verkeer op de website meten om de website te verbeteren. Door deze cookies weten we welke pagina’s het meest bezocht worden, hoe een bezoeker zich gedraagt op de website, enz.

Waarvoor gebruikt EWI cookies?

EWI gebruikt cookies om uw bezoek aan onze websites te optimaliseren, de websites gebruiksvriendelijker te maken en uw gebruikservaring te verbeteren. U krijgt de mogelijkheid om in te stemmen met het gebruik van cookies zodat u alle functies van de website zonder beperkingen kan gebruiken. U kan ten allen tijde beslissen om de cookies te verwijderen of het gebruik ervan te beperken door uw browserinstellingen aan te passen (zie lager). 

Let wel: door het aanpassen van die instellingen kan het gebruik en functioneren van de websites wijzigen. Bepaalde toepassingen zullen beperkt of niet langer toegankelijk zijn en bepaalde grafische elementen kunnen foutief weergegeven worden.               

Welke soorten cookies gebruikt EWI op het WIN?

First party cookies:

Naam cookie

Type cookie

Levensduur

Has-js

Functionele cookie waaruit blijkt of de gebruiker javascript gebruikt.

Duur van de sessie

DrupalModulefilter

Wordt enkel gebruikt voor admin user accounts, deze cookie houdt eerdere filtercriteria bij van op de module overzicht pagina in de drupal backend.

7 dagen

 

Third party cookies:

Naam cookie

Soort cookie

Levensduur

_ga

Google analytics cookie. Deze wordt gebruikt om unieke gebruikers te identificeren aan de hand van een unieke ID. De cookie houdt geen gebruikersinformatie bij.

2 jaar

_gid

Google analytics cookie. Deze wordt gebruikt om unieke gebruikers te identificeren aan de hand van een unieke ID. De cookie houdt geen gebruikersinformatie bij.

24 uur

_gat

Google analytics cookie. Deze cookie wordt gebruikt om de collectie van analytics data te beperken op sites met veel bezoekers.

10 minuten

uechat_*_pages_count

Cookie om de pagina’s te tellen die de gebruiker bezoekt.

1 uur

uechat_*_first_time

Cookie om het eerste bezoek van de gebruiker aan de site te bewaren.

1 uur

uechat_*_disabled

Cookie om te kijken of de User echo chat disable is.

1 uur

Facebook:

Act

C_user

Datr

Fr

Presence

Sb

Spin

Wd

xs

Deze cookies worden gebruikt door de facebook koppeling die in de website zit. Ze worden onder andere gebruikt om te weten met welke account een artikel geshared moet worden. Meer info kan u vinden op https://www.facebook.com/policies/cookies/

Permanent

AddThis:

Bku

Loc

Mus

Na_id

Na_tc

Ouid

Ssc

Uid

uvc

AddThis is een social sharing tool die het mogelijk maakt om content te delen op de site via social media of mail. Deze cookies tracken interactie met de sharing knoppen en hun gebruik ervan.

1 jaar

__atuvc

AddThis cookie, deze wordt gebruikt om de share count accuraat weer te geven in het geval dat de share count cache nog niet up to date is. Geen data van deze cookie wordt naar AddThis verzonden.

2 jaar

__atuvs

AddThis cookie, laat de gebruikers toe om content te sharen.

30 minuten

loc

AddThis cookie, geolocation cookie om te bepalen waar gebruikers die content sharen zich bevinden.

1 jaar

 

Hoe kan u cookies uitschakelen?

Als u ervoor kiest om cookies uit te schakelen, dan kunt u dat – afhankelijk van de browser - doen zoals uitgelegd via onderstaande linken:

Door het uitschakelen van cookies bestaat de mogelijkheid dat bepaalde grafische elementen foutief worden weergegeven of dat bepaalde toepassingen niet gebruikt kunnen worden.

Rechten van websitebezoekers

Cookies kunnen een verwerking van persoonsgegevens uitmaken. Bijgevolg heeft u als websitebezoeker bepaalde rechten onder Algemene Verordening Gegevensbescherming. Meer informatie over welke rechten u heeft en hoe u deze kan uitoefenen, kunt u terugvinden in ons Privacybeleid.

Indien u nog bijkomende vragen of opmerkingen heeft, kunt u steeds contact opnemen via dpo@ewi.vlaanderen.be.

CONTACT

Voor het uitoefenen van uw rechten, bij vragen over de inhoud van deze verklaring of bij vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u contact opnemen met EWI via dpo@ewi.vlaanderen.be.

Wanneer u inhoudelijke vragen of klachten heeft over het WIN, kunt u deze steeds sturen naar info@wetenschapsinformatienetwerk.be.

Met eventuele vragen of klachten omtrent uw persoonsgegevens, kan u ook steeds terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (contact@apd-gba.be) of bij de Vlaamse Toezichtcommissie (contact@toezichtcommissie.be).

WIJZIGINGEN AAN DEZE PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd op een manier die overeenkomt met de AVG. Over dergelijke wijzigingen zal tijdig en op toepasselijke wijze gecommuniceerd worden.[1] Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (in het Engels General Data Protection Regulation, afgekort GDPR).