Facebook icon
Twitter icon
LinkedIn icon

Disclaimer

Het gebruik van de site www.wetenschapsinformatienetwerk.be is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden. U wordt geacht hiervan kennis te nemen en de algemene voorwaarden zonder enig voorbehoud te aanvaarden. Deze voorwaarden kunnen op elk moment door de Vlaamse overheid gewijzigd worden.

Gebruik van de site

De Vlaamse overheid besteedt veel aandacht en zorg aan de website www.wetenschapsinformatienetwerk.be en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kan de Vlaamse overheid niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op (of via) de site verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal de Vlaamse overheid de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met de beheerder van de site. Klik voor verdere contactinformatie op "contact" in de navigatiebalk. De Vlaamse overheid spant zich in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. De Vlaamse overheid kan echter niet garanderen dat de site www.wetenschapsinformatienetwerk.be volledig vrij van onderbreking is en niet door andere technische problemen wordt getroffen. De Vlaamse overheid kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de site www.wetenschapsinformatienetwerk.be of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van uw programma's of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma's.

Hyperlinks en verwijzingen

Op of via deze site wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere websites van overheden, instanties of organisaties, en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Deze links zijn informatief en worden op betrouwbaarheid getest. De beheerders van de site kunnen door derden geplaatste links verwijderen indien ze niet aan deze vereisten voldoen (bv. links voor louter commerciële doeleinden). De Vlaamse overheid beschikt echter niet over een volledige controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. De Vlaamse overheid aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.

Intellectuele eigendomsrechten

U hebt het recht om de informatie op deze website te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld.

Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, verspreid, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, downloading naar andere websites, databases of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Vlaamse overheid, en desgevallend de auteur. Het is alleszins niet toegestaan informatie van deze site (inclusief de lijst van de leden) op enige wijze commercieel te gebruiken.

Van sommige informatie op deze site ligt het auteursrecht bij derden. De Vlaamse overheid heeft zijn uiterste best gedaan om de auteursrechten te regelen van alle op deze website gebruikte informatie, zoals teksten, afbeeldingen, geluids- en videofragmenten, en heeft toestemming gevraagd voor gebruik van dit materiaal voor de website. Eenieder die zich niettemin eigenaar weet van dergelijk materiaal op deze site zonder dat direct of indirect met hem of haar afspraken zijn gemaakt, verzoeken wij contact op te nemen met de beheerders van het WIN, zodat het materiaal direct kan worden verwijderd of een passende regeling kan worden getroffen.

De leden mogen geen bestanden doorsturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd worden, tenzij zij zelf die rechten bezitten of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikken voor de exploitatie ervan op deze website. In elk geval vrijwaren de leden van het wetenschapsinformatienetwerk de Vlaamse overheid alle aanspraken van derden. De bestanden die de leden versturen mogen geen virussen bevatten, geen technische mankementen vertonen en de werking van computers, servers en dergelijke niet schaden.

De Vlaamse overheid behoudt zich het recht berichten en/of bijgevoegde bestanden niet te publiceren wanneer niet aan de hierboven genoemde voorwaarden is voldaan.

Geschillen

Deze on-lineovereenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Brussel, België, en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.